COLWAY ČESKÁ REPUBLIKA COLWAY ČESKÁ REPUBLIKA COLWAY ČESKÁ REPUBLIKA COLWAY ČESKÁ REPUBLIKA COLWAY ČESKÁ REPUBLIKA

MOJE COLWAY

Nepřihlášen
Klient

Registrace partnera COLWAY

Děkujeme, skvělá volba. Po zaregistrování budete mít možnost plně využívat systémových výhod a nakupovat naše produkty za zvýhodněných podmínek. Zpřístupníme Vám také širokou škálu firemních akcí, možnosti čerpání slev, bonusů a provizí vyplývajících ze systému odměn COLWAY.

Tato registrace je nezávazná, není podmíněna žádnými povinnými nákupy a nezavazuje Vás k žádným povinnostem.

Pro registraci jako Partner je nutné uskutečnit první objednávku v celkové výši MOC:
- pro získání 20% slevy a pozice Partner P1 = 6.250 Kč / 250 EUR
- pro získání 30% slevy a pozice Partner P2 = 20.000 Kč / 800 EUR
- pro získání 35% slevy a pozice Partner P3 = 40.000 Kč / 1.600 EUR
- pro získání 40% slevy a pozice Manažér M = 60.000 Kč / 2.400 EUR

Sleva bude načtena hned na první objednávku a získáváte ji natrvalo. Sleva může s dalšími nákupy narůstat až do 40%.

Platný systém odměn zde.

Vaše osobní data:
Data jsou uchovávána a je s nimi nakládáno v souladu se všemi zákonnými ustanoveními vztahujícími se na správu a nakládání s osobními údaji dle § 11 zákona č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Plně respektujeme Vaše soukromí. Abychom Vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a neposkytneme je třetí straně bez Vašeho vědomí. Adresy nepoužijeme k zasílání nevyžádané pošty.

Informace slouží výhradně pro potřeby expedice zboží a vyhotovení potřebných dokladů.

Pokud si nebudete vědět s čímkoliv rady, kontaktujte nás na našich číslech +420 596 411 182 +420 605 222 665 nebo emailem colway@colway.cz, rádi Vám pomůžeme.

Zvýrazněné údaje musíte vyplnit.

Prostřednictvím koho jste se o COLWAY dozvěděl?

Uveďte identifikační číslo nebo jméno a příjmení osoby, prostřednictvím které jste se o COLWAY dozvěděli. Tento člověk se stane Vaším sponzorem nebo jinak řečeno rodičem, ihned Vás bude kontaktovat, bude s Vámi spolupracovat a pomůže Vám ve Vašich začátcích. Rovněž Vás seznámí s provizním systémem, bude Vás informovat o všech firemních novinkách, slevových akcích a ostatních aktivitách ve firmě.

Identifikační číslo: (formát CZxxxxx)
nebo jméno a příjmení:

Pokud ale nikoho takového neznáte, nevypńujte tyto údaje.

Firma:
Titul, jméno a příjmení:
Ulice čp.:
PSČ město:  
Stát:
Telefon:
Email:

Jednou, max. dvakrát měsíčně rozesíláme email s informacemi o zlevněných produktech.

Přeji si aby jste mě takto informovali o zlevněných produktech.

Podnikající zákazníci
IČ:
DIČ:
DPH: plátce
neplátce
Číslo účtu: (určeno pouze pro vyplacení provizí v případě nároku na provize)
Banka:
Doručovací adresa - vyplňte pouze v tom případě, že je jiná než fakturační.
Titul, jméno a příjmení:
Ulice čp.:
PSČ město:  
Stát:
Autorizace
Pomocí těchto údajů bude autorizován Váš přístup, proto si zvolte takové jméno a heslo, které nezapomenete a které nebude snadno odhadnutelné. Heslo musí mít alespoň 5 znaků a musíte ho zadat dvakrát stejné.

Přístupové jméno:
Přístupové heslo: ověření:

 

Obchodní podmínky:

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení:

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.colway.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, neupravené obchodními podmínkami, občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, neupravené obchodními podmínkami, obchodním zákoníkem.

Vymezení pojmů:

Dodavatel - prodávající – je osoba, která dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby
Kupující - spotřebitel – je osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby.
Obchodní podmínky – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím.

Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentu odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S těmito podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky.

Každý zákazník, který chce objednat zboží prostřednictvím našeho elektronického obchodu, je povinen uvést pravdivé a úplné údaje. V případě, že tak neučiní, může být odeslání zboží odmítnuto.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je uzavřena momentem potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.colway.cz jsou závazné.
 • Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího momentem převzetí zboží a zaplacení kupní ceny.
 • Ceny uvedené v ceníku jsou konečné.

Způsoby doručení:

 1. Zásilková služba – Česká pošta
 2. Zásilková služba – DPD

Odstoupení od smlouvy

 • Spotřebitel má právo podle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu, a to vždy písemně.
 • Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek opotřebování, pokud možno v původním obalu, včetně dokladu o jeho zakoupení, poslat neprodleně zpět dodavateli.
 • Prodávající vrátí zpět zákazníkovi peníze za zboží nejpozději do 1 měsíce od odstoupení od smlouvy, a to dohodnutým způsobem.
 • Prodávající má právo pozdržet vrácení peněz do doby, dokud neobdrží zpět své zboží od kupujícího.
 • V žádném případě nám nezasílejte zboží na dobírku! Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

Reklamace zboží

Případná reklamace musí být uplatněna u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena, a to bez odkladu, ihned po zjištění závady, písemnou formou. Prodávající je povinen potvrdit přijetí této reklamace s údaji o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje (opravu, výměnu zboží či vrácení peněz). Prodávající na základě těchto informací vystaví Reklamační list, z něhož jedno vyhotovení obdrží kupující, jedno prodávající.

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů. Tato lhůta se prodlužuje o dobu, která je potřebná pro odborné posouzení vady. V případě zamítnutí reklamace je prodávající povinen vydat spotřebiteli písemné odůvodnění. V žádném případě nám nezasílejte zboží na dobírku! Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

Vyřízení reklamace

Uznaná reklamace musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Vyřízením reklamace se rozumí výměna za bezvadné zboží nebo vrácení peněz. Požadovaný způsob vyřízení reklamace musí být uveden v reklamačním listu. V případě, že zboží není možné vyměnit, má kupující právo na vrácení peněz.

Reklamace reklamujte na čísle: +420 596 411 182 nebo +420 605 222 665, v pracovní dny PO-PÁ v 9:30-14:30, případně e-mailem: colway@colway.cz

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníka jsou plně zabezpečeny proti zneužití, dodavatel je nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníka předávány v minimálním rozsahu nutném pro doručení zboží.

Podmínky registrace partnera:

 1. Po uzavření registrace má registrovaná osoba právo na slevy vyplývajíci ze SYSTÉMU ODMĚN firmy COLWAY.
  1. COLWAY podmiňuje uzavření registrace nákupem jednoho svého produktu v minimální maloobchodní ceně 6.250 Kč.
  2. COLWAY nynější registraci uděluje partnerovi práva k nabytí a prodeji produktů COLWAY vlastním jménem, pod podmínkou respektování ceníku, který je připojen ke všem produktům COLWAY a rovněž systému rabatů z tohoto ceníku odvozených.
 2. Partner není zaměstnancem, zástupcem ani jednatelem COLWAY.
 3. Podrobné podmínky výhod popisuje dodatek registrace -SYSTEM ODMĚN.
 4. COLWAY zaručuje partnerům, že:
  1. mají nezpochybnitelné právo na provize z obratu ve vybudované struktuře dle platného SYSTÉMU ODMĚN.
  2. nabytá práva jsou dědičná a můžou být postoupena na jinou osobu.
  3. mají ihned možnost koupě manažerských výhod.
  4. nebude zasahovat do činnosti stávajících partnerů, neošetřené touto smlouvou (včetně akceptace jejích činnosti v konkurenčních sítích).
  5. mají právo na odbyt produktů v maloobchodním prodeji, pod podmínkou, že odběratel bude dodržovat stanovené ceny.
  6. mají právo nahlížet do distribuční struktury pod ním.
 5. COLWAY nenese odpovědnost za osvědčení, sliby a prohlašení partnera uzavřené s jeho zákazníky a osobami, s kterými uzavřel registraci, pokud nebyly shodné s pravdou.
 6. Partner uzavírá registraci na dobu neurčitou se 6-ti měsiční výpovědní lhůtou.
 7. COLWAY může od registrace odstoupit v případě, že:
  1. Partner vůči ostatním partnerům vede činnost se známkami nepoctivé konkurence.
  2. Partner se bude snažit převést ostatní partnery COLWAY k jiné síti.
  3. Partner jiným vážným způsobem poruší tuto smlouvu.

Vaše osobní data jsou uchovávána a je s nimi nakládáno v souladu se všemi zákonnými ustanoveními vztahujícími se na správu a nakládání s osobními údaji dle § 11 zákona č.101/2000 Sb.o ochranu osobních údajù. Plně respektujeme Vaše soukromí. Abychom Vám mohli nabídnout hodnotné služžby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužžitím a neposkytneme je třetí straně bez Vašeho vědomí. Informace sloužží výhradně pro potřeby expedice zbožží a vyhotovení potřebných dokladů. Adresy nepoužžijeme k zasílání nevyžžádané pošty. Pro potřeby multi level marketingu potřebujeme Váš souhlas s poskytnutím Vašeho telefonu, emailu a města všem Vašim nadřízeným dealerům. Pokud budete souhlasit, mohou Vás dealeři kontaktovat přímo, v opačném případě mohou komunikovat pouze prostřednictvím online formuláře.

Telefon: +420 596 411 182 | +420 605 222 665 | GDPR | © 2006-2021 COLWAY Česká republika